Algemene Voorwaarden SENS FITNESS

Artikel 1: Lid worden en Sens Fitness pas

 1. Lid worden bij SENS FITNESS kan op de volgende manier: het papieren inschrijfformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de SENS FITNESS balie in te leveren.
 2. Bij het aangaan van een lidmaatschap van SENS FITNESS zal er €25,- euro entreegeld in rekening worden gebracht. Mocht je binnen 3 maanden na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw een lidmaatschap aangaan met SENS FITNESS, wordt er €10,- euro entreegeld in rekening gebracht i.p.v. €25,- euro.
 3. Uitsluitend op vertoon van een geldige SENS FITNESS pas krijgt een lid toegang tot SENS FITNESS. SENS FITNESS heeft het recht te controleren of leden en/of deelnemers rechtmatig in SENS FITNESS binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
 4. Het lidmaatschap is bindend voor de volledig aangegane duur. Er zijn geen redenen tot voortijdige beëindiging die worden aanvaard. In geen geval worden lidmaatschapsgelden terugbetaald.
 5. Kinderen tussen de 10 en 14 jaar kunnen uitsluitend fitnessen op de daarvoor aangegeven tijden onder begeleiding van een fitnessinstructeur.
 6. De Sens Fitness pas blijft te allen tijde eigendom van SENS FITNESS.
 7. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de SENS FITNESS pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
 8. Bij verlies of diefstal, of anderszins in het ongerede raken van de SENS FITNESS pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Er moet een vervangende pas tegen betaling van €10,- worden verkregen.
 

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn- en betalingsvoorwaarden

 1. Abonnementen met een looptijd van 3 maanden worden zonder tijdige opzegging verlengd met dezelfde duur van 3 maanden. Dit blijft van kracht totdat een tijdige opzegging plaatsvindt.
 2. Abonnementen met een looptijd van een half jaar of één jaar worden zonder opzegging verlengd en aangepast naar een maandabonnement. De kosten hiervan zijn hoger, maar het abonnement is dan maandelijks opzegbaar, waarbij alsnog rekening moet worden gehouden met een opzegtermijn van één maand.
 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden per automatische incasso of contant, voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 4. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld door onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna wordt €5,- administratiekosten in rekening gebracht en krijgt het lid twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
 

Artikel 3: Trainingstijden

 1. SENS FITNESS behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. SENS FITNESS behoudt zich het recht om in de zomer een tropenrooster van 2 weken te hanteren, waarbij de fitness van 13:00u tot 16:00u gesloten is.
 3. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan activiteiten die aangeboden worden door SENS FITNESS, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 4. Op officiële en niet erkende feestdagen is SENS FITNESS gerechtigd gesloten te zijn.
 

Artikel 4: Beëindigen

 1. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen bij inlevering van de SENS FITNESS clubpas en dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk 1 maand voor afloop van de overeengekomen termijn.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 3. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
 4. Tijdelijk bevriezen in geval van een blessure/ziekte is mogelijk voor een maximale duur van 3 maanden. Hiervoor is een schriftelijk bewijs nodig in de vorm van een doktersverklaring ter bevestiging van de blessure/ziekte. De bevriezing start bij ontvangst van deze doktersverklaring.
 

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van SENS FITNESS, is geheel voor eigen risico van het lid of de deelnemer.
 2. Sens Fitness en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid of de deelnemer.
 3. Het lid of de deelnemer zal zowel SENS FITNESS als de gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Sens Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid, de deelnemer en/of het gezinslid.
 

Artikel 6: Huisregels

 1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sens Fitness en hiernaar te handelen.
 2. De algemene voorwaarden en de huisregels van Sens Fitness staan op de website www.sensfitness.nl en zijn bij de balie van Sens Fitness op te vragen.
 3. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sens Fitness te accepteren.
 
 

Akerhof 1 | 1921 DZ | 0251 82 80 26 | www.sensfitness.nl | info@sensfitness.nl | IBAN: NL43 RABO 0375 9862 19 | BTW NL004025880B48 | KvK nummer 84844531